Dydaktyka

„Obliczenia macierzowe”
home.agh.edu.pl/paszynsk/RM

Przedmiot ten opisuje różne metody przetwarzania macierzy gęstych, począwszy od metod mnożenia macierzy, rozwiązywania układów równań za pomocą eliminacji Gaussa, faktoryzacji LU i QR, metod konstrukcji macierzy projekcji ortogonalnej i odbicia, aż do konstrukcji i zastosowań metod dekompozycji na wartości osobliwe SVD. Wykład porusza również aspekty historyczne, takie jak pierwsze znane macierze pochodzące z Tybetu z 650 roku pne, pierwszą znaną wersję algorytmu eliminacji Gaussa opracowaną w Chinach w 179 roku pne. Ponadto podczas wykładu proponowane są tematy, których rozwiązanie prowadzić może do publikacji naukowych.

 „Strategie przygotowania i rewizji artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism z listy Filadelfijskiej”
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi metodami przygotowywania artykułów naukowych do wysoko punktowanych czasopism z Listy Filadelfijskiej, klasy Q1, Q2 i Q3, metodami przygotowywania odpowiedzi na uwagi recenzentów, oraz rewizji artykułów. W trakcie zajęć przedstawionych zostanie szereg praktycznych przykładów artykułów naukowych, recenzji i rewizji listów z odpowiedziami na uwagi recenzentów wybranych z ponad 50 różnych publikacji z ponad 20 różnych czasopism klasy Q1, Q2 i Q3.

 „Systemy CAD/CAE”
„Symulacje procesów ciągłych i algorytmy adaptacyjne”

Przedmioty dotyczą zagadnień konstruowania siatek obliczeniowych i wykonywania symulacji komputerowych za pomocą klasycznej i izogeometrycznej metody elementów skończonych. Pokrywają one zakres e-podrecznika "Klasyczna i izogeometryczna metoda elementów skończonych" dostępnego na platformie epodreczniki.open.agh.edu.pl. W szczególności wykorzystują one kody w MATLABie napisane przez dr Macieja Woźniaka i dr Marcina Łosia. Dotyczą one zagadnień konstruowania projekcji terenu w celu wykonywania np. symulacji powodzi, stacjonarnych i niestacjonarnych symulacji problemów transportu ciepła, propagacji zanieczyszczeń lub przepływów cieczy.

 „Algorytmy macierzowe”
Wykład koncentruje się na nowoczesnych algorytmach przetwarzania macierzy, począwszy od macierzy gęstych (jak BLAS, LAPACK, FLAME), poprzez macierze rzadkie (przetwarzane przez algorytmy solwerów wielofrontalnych i iteracyjnych, takie jak MUMPS, PETSc), do macierzy hierarchicznych. Zgodnie z mottem, iż jedynie algorytmy o liniowej złożoności obliczeniowej przetrwają eksponencjalny rozwój komputerów, uwieńczeniem wykładu będą algorytmy przetwarzania H-macierzy o liniowej złożoności obliczeniowej.

 „Równania Różniczkowe i Różnicowe”
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi równań różniczkowych zwyczajnych, jak również z podstawami teoretycznymi i aspektami implementacyjnymi metod numerycznych rozwiązywania równań cząstkowych, w szczególności metody różnic skończonych (MRS) oraz metody elementów skończonych (MES).

 

„Teoria współbieżności”
Przedmiot wprowadza abstrakcyjne modele przetwarzania współbieżnego oraz stosowane w praktyce inżynierii oprogramowania metody analizy systemów współbieżnych. Treści teoretyczne poparte są obszernym materiałem ukazującym narzędzia inżynierii oprogramowania służące do budowy architektury i kodu systemów współbieżnych oraz przykładami zastosowania modelowania i analizy systemów sieciowych, obliczeniowych oraz zarządzania.

 Stochastyczne algorytmy obliczeniowe
Przedmiot zapoznaje z algorytmami przeszukiwania wielkich zbiorów danych ze szczególnym uwzględnieniem stochastycznych algorytmów populacyjnych oraz ich matematyczną i symulacyjną weryfikacją. Przedmiot zaawansowany, oferowany na studiach II stopnia. Ćwiczenia obejmują samodzielne opracowanie prostego systemu rozwiązującego wybrany problem optymalizacji globalnej z wykorzystaniem standardowego algorytmu populacyjnego z dodanymi autorskimi pomysłami.

"Algorytmy stochastyczne – analiza i zastosowania"

Przedmiot wprowadza w dziedzinę podstawowych i zaawansowanych strategii przeszukiwania dyskretnych i „ciągłych” zbiorów danych. Specjalna uwaga będzie poświęcona metodom populacyjnym oraz ich formalnej i symulacyjnej weryfikacji.

Kurs dostępny jest dla podstawowego poziomu studiów inżynierskich kierunku UBP w AGH i dedykowany głównie do studentów zagranicznych. Kurs jest prowadzony wyłącznie w języku angielskim. Ćwiczenia polegają głównie na treningu wykorzystania prostych, podstawowych algorytmów typu SGA i SEA oraz inspirują studentów do wprowadzania w nich autorskich modyfikacji. Wpływa to korzystnie na zrozumienie sposobu działania nauczanej grupy algorytmów oraz możliwości ich zastosowania w praktyce. System R jest sugerowany jako środowisko implementacyjne dla przeprowadzania zajęć laboratoryjnych.

 

„Optymalizacja kodu na różne architektury”
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami optymalizacji oprogramowania. Podczas zajęć studenci uczą się projektowania oraz implementowania algorytmów dopasowanych do zadanej architektury komputera. Ćwiczenia obejmują samodzielne zbadanie efektywności oprogramowania a następnie jej poprawienie zgodnie z poznaną metodologią. Przedmiot inżynierski, oferowany na studiach pierwszego stopnia.

“Programowanie w języku Fortran”
Przedmiot skupia się na wprowadzeniu studenta w programowanie w nowoczesnej odmianie języka Fortran. Szczególnie uwzględniane są aspekty automatycznej równoległości, wektoryzacji oraz zastosowania do efektywnych obliczeń numerycznych (do których język został stworzony).

“Koło Naukowe BIT”
Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmuje m.in. udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych (np. Grant rektorski), przygotowanie i prezentację referatów w ramach sesji. Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych, konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych.