O zespole

Istotą naszych badań jest tworzenie i analiza algorytmów i systemów software posiadających zdolność przystosowania się do rozwiązywanego problemu, oraz środowiska obliczeniowego. Naczelnym celem  adaptacji jest stabilizacji rozwiązania numerycznego, minimalizacja kosztu obliczeniowego i maksymalizacja dokładności rozwiązania.

W naszych badaniach integrujemy wiedzę z zakresu informatyki, nauk obliczeniowych i matematyki. Prowadzimy badania naukowe zorientowane na zastosowania sztucznej inteligencji (AI) i wydajnych obliczeń równoległych (HPC) w zaawansowanych symulacjach zjawisk często opisanych przez równania różniczkowe cząstkowe (PDE): liniowe, nieliniowe, stacjonarne i niestacjonarne (np. symulacje za pomocą metody elementów skończonych problemów stacjonarnych z wykorzystaniem algorytmów adaptacyjnych sztucznej inteligencji, wydajne równoległe symulacje z użyciem metod analizy izogeometrycznej dla problemów niestacjonarnych zależnych od czasu, lub zastosowania sztucznej inteligencji do stabilizowanych symulacji trudnych problemów za pomocą metody Petrowa-Galerkina, rozwiązywanie źle uwarunkowanych zadań odwrotnych algorytmami memetycznymi).
Pracujemy również nad aplikacjami i analizą matematyczną zaawansowanych metod symulacyjnych, w tym nad rozwojem zaawansowanych algorytmów memetycznych. W szczególności nasze tematy badawcze obejmują zagadnienia

softcomputing w symulacji i inwersji danych i złożonych systemów opisanych przez PDE,

ultra-szybkie algorytmy adaptacyjne dla trudnych problemów,

ultra-szybkie solwery analizy izogeometrycznej

sztuczna inteligencja w analizie izogeometrycznej i metodach Petrowa-Galerkina,

algorytmy memetyczne,

wieloagentowe systemy obliczeniowe,

techniki supermodelingu,

 zaawansowane techniki zrównoleglania, oparte na analizie lingwistycznej modeli grafowych obliczeń oraz teorii śladów,

HPC w zaawansowanych symulacjach,

analiza obliczeniowa i matematyczna zaawansowanych metod symulacyjnych,

zaawansowane metody stosowane do rozwiązywania problemów odwrotnych,

 zastosowania zaawansowanych metod symulacyjnych i metod analizy odwrotnej. 

Nasz zespół został założony w marcu 2013 decyzją Kierownika Katedry Informatyki AGH prof. Krzysztofa Zielińskiego na wniosek prof. Roberta Schaefera, któremu powierzył on kierowanie zespołem. W październiku 2019 prof. Robert Schaefer przekazał kierownictwo zespołu prof. Maciejowi Paszyńskiemu.